NFH supporters vedtægter

NFH supporters vedtægter

§ 1 Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: NFH Supporters.

Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune, postadressen henvises til formanden.

§ 2 Formål

Foreningen NFH Supporters støttet NFH kvindehåndbolds liga hold, og vil fremme interessen for den lokale kvindehåndbold. Danmarks bedste publikum vil vi organisere og motivere, for derved at skabe den rette stemning i Nykøbing F. Hallen og hvor ligaholdet måtte spille. Foreningen vil højne interessen for NFH kvindehåndbold bl. a. gennem samvær og sociale aktiviteter. Foreningens formål er tillige at skabe gode muligheder for at dyrke Håndbold Fitness med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og er udgangspunkt for foreningen.

§ 3 Organisation

Foreningen NFH Supporters overordnede ledelse vælges på generalforsamlingen, af medlemmer med gyldigt medlemsbevis, samt har været medlem i minimum seks måneder.

For at kunne stille op til bestyrelsen skal man ligeledes have været medlem i minimum seks måneder, og være fyldt 18 år. Stemmeretten er gældende for personer fra 18 år.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer, og er bindeled mellem medlemmer og foreningen NFH Supporter.

Stk. 1

Bestyrelsen skal sikre at medlemmerne i foreningen får relevant information om aktiviteter og events i tilknytning til NFH kvindehåndbolds liga hold.

Stk. 2

Formanden og kassereren skal vælges af medlemmerne på generalforsamlingen.

Formanden vælges i ulige år, og kassereren i lige år.

To bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og tre i lige år.

Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant vælges for et år.

§ 4 Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske på foreningens Facebook side, webside  og pr. mail.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tredje kvartal.

Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, med mindre formanden eller én deltager forlanger det.

Skriftlig afstemning. Personvalg med mere end en kandidat afgøres altid ved skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning v/ formanden

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab v/ kassereren.

5. Visioner v/ formanden.

6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.

7. Valg:

                a. Formand/kasserer jf. § 3, stk. 2

                b. Bestyrelsesmedlemmer jf. § 3

                c. To suppleanter til bestyrelsen.

                d. En billagskontrollant.

                e. En billagskontrollant suppleant.

8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med en angivelse af dagsorden.

Såfremt mindre end 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

§ 5 Foreningen NFH Supporter bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for driften af foreningen herunder budgetlægning og regnskabsførelse.

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af permanente eller tidsbegrænsede opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv ud af sin midte næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Nødvendige mødeudgifter afholdes af foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen tager stilling til, om suppleanterne, og eventuelt andre af foreningens medlemmer, har ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne.

§ 6 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren samt et bestyrelsesmedlem.

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 2. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse ”ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtigelser”.

Stk. 3. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.

 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 7 Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.

Medlemskab er bindende fra den 20.05 til næste års generalforsamling.

Mulige medlemskategorier:

A) Fra 3 – 15 år.

B) Fra 16 år →

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen jf. § 4.

§ 8 Ordensreglement

Etiske regler i NFH Supporter:

NFH Supporter ”Er kendetegnet ved, at medlemmer trives i et godt psykisk og socialt miljø”.

– Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer.

– Opfør dig over for andre fans, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig.

– Vær med til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold.

– Fordøm hånende eller nedladende tilråb og udtalelser.

– Overhold klubbens uskrevne som skrevne regler og normerne i alle henseende.

– Respekter andre medlemmers talen, potentiale og viden uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering.

– Samarbejd åbent og ærligt med andre som støtter dig.

– Bevar en høj standard for din personlige opførelse i og uden for klubben.

– Accepter aldrig truende og voldelig adfærd.

– Værdsæt det frivillige arbejde.

– Udøv respekt for foreningens værdier ved åbenhed og demokrati.

– Horn og trommer må ikke anvendes i bussen.

– Efterlad din siddeplads ryddeligt.

– Behandl alle udøvere ligeværdigt uafhængig af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold. Hvis der er formodning om, at et medlem har brudt de etiske regler går følgende procedure i gang:

Medlemmet indkaldes il et afklarende møde med bestyrelsesformand og næstformand.

Bestyrelsen indhenter evt. yderlige oplysninger hos andre involverede. Efter et møde med medlemmet vurderer bestyrelsen. Bestyrelsen træffer afgørelse om sanktioner og i så fald hvad den skal være. Sanktionen er alt efter grovhed en påtale, eller eksklusion.

§ 9 Kontingent/Finansiering

Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen jf. § 4.

Foreningen NFH Supporter finansiering ved sponsor og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger / institutioner samt private.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer afgøres ved simpelt absolut flertal:

Over halvdelen (50%) af (de afgivne) stemmer.

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01.07-30.06. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling været revideret af bilagskontrollanten.

Stk. 1 Bilagskontrollanten skal efter gennemgang af regnskabet påtegne regnskabet inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 2. Billagskontrollanten kan efter egen anmodning foretage eftersyn af foreningens bilag. Resultatet meddeles foreningens formand.

Stk. 3 Foreningens kasserer skal på hvert bestyrelsesmøde kunne fremlægge en kasseoversigt.

§ 12 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue deponeres hos NFH håndbold i to år, til eventuel opstart af ny forening. Anvendes midlerne ikke til opstart af ny forening i Guldborgsund kommune, tilfalder formuen NFH Håndbold.

Dirigent Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2017.

Jørgen Jørgensen